UBYTOVACI RAD

Ubytovací podmínky 

 

1)    Ubytování hostů v hostelu se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené podle ustanovení § 2326 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na jejímž základě hostel poskytuje ubytovanému přechodné ubytování na ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném a ubytovaný (dále také jen „host“) se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby s ním spojené ve lhůtě stanovené tímto ubytovacím řádem (dále také jen „smlouva“).

2)    Smlouva o ubytování je uzavřena vždy písemně. K dodržení požadavku formy postačí alespoň písemné potvrzení objednávky rezervace, či vyplnění registrační karty nebo zapsání do domovní knihy, obdržení hotelové legitimace a klíče od pokoje.

3)    Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená smlouvou o ubytování jsou upraveny tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb ubytovatele.

4)    Pokud ubytovaný nedodrží povinnosti vyplývající ze smlouvy o ubytování a k ní přiloženého ubytovacího řádu a/nebo ceníku ubytovatele nebo jiným způsobem porušuje dobré mravy v hotelu (dále jen „pochybení“), je ubytovatel oprávněn smlouvu o ubytování před uplynutím ujednané doby vypovědět, a to i bez výpovědní doby, byl-li host na své pochybení ze strany hostelu upozorněn postupem dle ustanovení § 2331 občanského zákoníku.

 

Obecná pravidla ubytování

 

1)        Ubytované osoby jsou povinny se řídit tímto ubytovacím řádem.

2)        Ubytování začíná ve 14 h prvního dne ubytování a končí v 10 h posledního dne ubytování. V případě neopuštění pokoje ve stanoveném termínu bude účtována noc navíc. Po příchodu do hostelu je host povinen předložit občanský průkaz nebo cestovní pas. Služby jsou poskytovány všem zájemcům bez omezení, jen osoby mladší 15 let mohou využívat služeb pouze v doprovodu osoby starší 18 let a osoby v rozmezí 15-18 let se souhlasem svého zákonného zástupce.

3)        Zástupci hostelu mohou zavolat policii nebo vystěhovat hosta z pokoje v případě, že porušuje ustanovení tohoto řádu a to ještě před uplynutím sjednané doby ubytování v hostelu.

4)        Cena za ubytování a další služby se platí při příjezdu (není-li předem sjednáno jinak).

5)        Hostel vydá hostovi hotelový průkaz. Host je povinen se tímto průkazem prokázat, bude-li o to požádán pracovníkem hostelu v průběhu pobytu v hostelu.

6)        Hostel může ve zvláštních případech nabídnout hostovi jiný druh ubytování, než je sjednáno v objednávce, pokud se v podstatě neliší od původně potvrzené objednávky.

7)        Pobyt vyššího počtu osob na pokoji s nižším počtem lůžek není dovolen. Výjimky mohou být uděleny po dohodě s ubytovatelem dětem do 6 let za příplatek.

8)        Psi a jiná zvířata mohou být v hostelu ubytována pouze se souhlasem ubytovatele za poplatek (viz ceník ubytování) a za předpokladu, že majitel je zodpovědný za bezpečný zdravotní stav zvířete a za případné škody způsobené zvířetem.

9)        Host je povinen v době od 22:00 hod. do 07:00 hod. se chovat způsobem, aby nerušil ostatní osoby nadměrným hlukem.

10)     V pokoji a prostorách hostelu je hostům zakázáno přemísťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací všeho druhu. Je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm, hasicími přístroji a host je povinen dodržovat zásady požární ochrany v souladu s platným zákonem.

11)     Host je při opuštění pokoje povinen zavřít okna, zhasnout světla a dveře zamknout.

12)     Ve všech prostorách hostelu je zakázáno kouření.

13)     Návštěvy na pokojích jsou možné pouze v době od 08,00 hod. do 22,00 hod. a se souhlasem recepce/vrátnice. Host nesmí umožnit ubytování návštěvám a hostům, kteří k ubytování nejsou řádně přihlášeni.

14)     Host hradí jím způsobenou škodu (nebo škodu způsobenou jeho ubytovanými zvířaty či svěřenými osobami mladšími 18 let) v plném rozsahu.

15)     Při onemocnění, zranění hosta či obdobné mimořádné události je host oprávněn požádat recepci/vrátnici o zajištění lékařské pomoci či jiné urgentní asistence (zavolání policie či jiné složky integrovaného záchranného systému) a recepce/vrátnice  je povinna takové žádosti vyhovět. Náklady související se zajištěním lékařské péče, včetně dopravy, hradí host.

16)     Hostel neubytuje hosty v těchto případech:

·        Osoby mladší 18 let bez doprovodu jiné dospělé osoby.

·        Osoby agresivní, hlučné, vyvolávající konflikty a nebezpečné situace, osoby vykazující známky požití drog či jiných návykových látek, osoba nevhodně se chovající nebo s nízkým hygienickým standardem, osoby zjevně nezpůsobilé k ubytování.

·        Host má neplatný průkaz totožnosti (OP, IC, PAS). Řidičský průkaz, platební karty - nelze považovat za průkaz totožnosti

·        Host odmítá uhradit ubytování.

·        Host má zbraně, nože, atd. (vyjma příslušníků armády a policie ve službě).

·        Osoba obtěžující ostatní hosty nevhodným chováním.

17)     Doporučení vedení hostelu:

a)    Nenechávejte svá zavazadla bez dozoru.

b)   Dveře od pokoje zavírejte a zamykejte i v době pobytu v pokoji.

c)    Nenechávejte klíč od pokoje volně ležet na recepci/vrátnici, vždy se ujistěte, že jste jej předali recepčnímu/vrátnému.

d)   V případě, že zaregistrujete něco zvláštního / nestandardního, prosím kontaktujte recepčního/vrátného.

e)    Nezvěte ostatní osoby do svých pokojů a ani jim nesdělujte čísla svých pokojů.

f)     V případě zjištění ztráty nebo zcizení je nutné tuto skutečnost nahlásit na recepci/vrátnici .

g)   Používejte vybavení hostelu s respektem.

 

Odpovědnost ubytovatele za věci ubytovaného

 

1)    Pokud host požádá, převezme od něho ubytovatel (RECEPCE blok 1) do úschovy peněžní prostředky, klenoty nebo jiné cennosti. Hostel má právo vzetí věcí do úschovy odmítnout, pokud jde o věci nebezpečné nebo hodnotou a rozsahem pro ubytovací zařízení neúměrné. Jedná se zejména o peněžní prostředky či věci (např. klenoty a jiné cennosti), jejichž hodnota přesahuje částku 100 000,-- Kč. Ubytovatel požaduje, aby mu věci do úschovy byly předány v uzavřené nebo zapečetěné schránce; obálce.

2)    Žádost o náhradu škody způsobené na věcech ubytovaného musí host uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů po zjištění poškození. Škoda nebude uhrazena, způsobil-li poškození věci sám host nebo osoba, která ho doprovází.

3)    Odpovědnost ubytovatele za škodu na odložených a vnesených věcech se řídí ust. § 2945, § 2946 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

Bezpečnost, odpovědnost hosta za způsobenou škodu

 

1)      Host je povinen nahlásit recepci/vrátnici  ihned závady, které zjistil na pokoji či v jiných hostelových  prostorách a dodržovat bezpečnostní, protipožární a další předpisy.

       UBYTOVACÍ ŘÁD, POŽÁRNÍ POPLACHOVÁ SMĚRNICE, POŽÁRNÍ ŘÁD a EVAKUAČNÍ PLÁN - jsou k dispozici na recepci/vrátnici a vyvěšeny na CHODBÁCH UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ.

2)    Host si při svém konání počíná tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného.

3)    Způsobí-li host svým jednáním na majetku ubytovatele škodu, je povinen ji uhradit v plném rozsahu, a to nejpozději ke dni dokončení svého pobytu v hostelu, nedohodne-li se s hostelem jinak.

 

Ostatní záležitosti neupravené tímto ubytovacím řádem se řeší v souladu s občanským zákoníkem v platném znění.

 

 

www.suz.cvut.cz

 

 

V Praze, dne 1. 8. 2014

 

Jaromír Příhoda 

ředitel SÚZ, ČVUT v Praze